• 1 Definicja
 1. Konkurs – Konkurs „LOCKDOWN FESTIWAL – JAZZ“ prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator – Organizatorem konkursu jest firma “Mojito” Tomasz Smagacz z siedzibą w Krakowie.
 3. Uczestnik – pełnoletnia kobieta lub mężczyzna, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Komisja – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli wybranych przez Organizatora.
 5. Festiwal – 3. edycja LOCKDOWN FESTIWAL odbywająca się od 14 marzec 2021 do 25 kwietnia 2021 w Krakowie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu.
 7. Utwór – autorskie/coverowe wykonanie aranżacji jazzowej.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się poprzez platformę Facebook.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony wg poniższego harmonogramu:
  a. Od 14 marzec – 3 kwietnia 2021 – przyjmowanie zgłoszeń online.
  b. 4 kwietnia 2021 – ogłoszenie 5 wykonawców zakwalifikowanych do drugiego etapu
  c. Od 5 – 9 kwietnia 2021 – realizacja nagrań
  d. 11 kwietnia 2021 – publikacja nagrań na platformie facebook oraz Youtube
  e. Od 11 – 24 kwietnia 2021 – głosowanie na artystów
  f. 25 kwietnia 2021 – ogłoszenie zwycięzców
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 • 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda kobieta/mężczyzna, będący/a pełnoletnią osobą oraz zgłosi swoją kandydaturę drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres bar@singlescena.pl
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy oraz wolontariusze Festiwalu.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 • 4 Zasady Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które spełniają warunki opisane w par. 3 Regulaminu.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na przygotowaniu jednego autorskiego utworu muzycznego lub cover’u w aranżacji jazzowej.
  a. Kandydaci zgłaszający się drogą elektroniczną, wysyłają wiadomość na adres bar@singlescena.pl. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko oraz link z twórczością (opis zespołu, nagranie audio).
 3. Utwory uczestników Lockdown Festiwal będą realizowane między 5-9 kwietnia 2021 w Single Scena przy ul. Św. Marka 21 w Krakowie.
 4. Spośród opublikowanych zgłoszeń elektronicznych Organizator wyłoni 5 uczestników.
 5. Najlepszy utwór wykonany przez uczestnika, który w terminie od 11 do 24 kwietnia 2021 zdobędzie największą ilość polubień w serwisie Facebook i Youtube zostanie zwycięzcą III edycji Lockdown Festiwal.
 6. Głosy liczone będą tylko na podstawie stron Facebook / Youtube organizatora.
 • 5 Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone zwycięzcom wciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
 2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 • 6 Prawa autorskie
 1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką, b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c. publiczne wystawianie Utworu.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.
 • 7 Dane osobowe
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator – firma „Mojito” Tomasz Smagacz z siedzibą w Krakowie (dalej zwany “Administratorem”).
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres email.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko). Jednocześnie biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów współdziałających w zakresie realizacji celów statutowych, jak również pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją Festiwalu lub dotyczącą jego działalnością informacyjną lub promocyjną.
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres bar@singlescena.pl wiadomość tekstową o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywania danych.
 7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Organizator nie odpowiada za jakość zrealizowanego nagrania. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.